Logo psycholoog No Non Sense praktijk Ochten

No Non Sense

Praktijk voor Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

Praktijkinformatie

Adres
Lambartus van Ingenstraat 6
4051 BR Ochten

Telefoon
06.26 696 181

Website
www.NoNonsensePraktijk.com

Email
email1obscure
KNAB Bank:
NL89 KNAB 0259 3557 39

Kamer van Koophandel
Register nummer 3026.1257

BTW nummer
NL001.386.804.B21

Openingstijden
Maandag 09:00 - 17:00
Dinsdag 09:00 - 17:00
Woensdag 09:00 - 15:00
Donderdag 09:00 - 17:00

Spoedgevallen

Bij spoed kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met uw huisarts. Tijdens feestdagen, weekend of buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost van het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel (tel. 0900-7060504)

Waarneming

Bij ziekte, tijdens vakantie of bij onverwacht overlijden zijn met onderstaande praktijken afspreken gemaakt met betrekking tot vervanging.
GGZ Verum
van Heemstraweg 15, 6551 DL Weurt
Verum-mail
06-83920601
Melenhorst Psychotherapie
Smidsstraat 10, 6662 DR Elst
Melenhorst-mail
06-82001697

Disclaimer

Wij besteden uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle op onze website gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De No Non Sense Praktijk is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. Indien u onverhoopt op deze website toch fouten aantreft, wordt u vriendelijk verzocht dit door te geven aan onze systeembeheerder.

Wachtlijst

Jun
13
Wij hebben helaas een aanname-stop tot [date-A1] in verband met teveel aanmeldingen.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Wachttijd aanmelding

Aanname-stop

Wachttijd behandeling

ca. 2 weken

Specifieke wachttijd

Geen

Omzetplafond bereikt

Geen

De genoemde wachttijden zijn een gemiddelde en kunnen varieren. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Neem contact op met onze praktijk voor de laatste stand van zaken. Bovenstaande informatie is conform de eisen die gesteld zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zijn voor het laatst geactualiseerd op 2 December 2023

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”
Stacks Image 1041
Wat is een ‘Aanmeldingswachttijd’?
De aanmeldingswachttijd is de tijd die het duurt vanaf het moment dat u voor het eerst contact heeft met ons, tot aan het eerste (intake-)gesprek. Het invullen van ons on-line aanmeldingsformulier is daarbij niet het eerste contactmoment dat telt, maar het eerste moment waarop u telefonisch contact heeft met de psycholoog.
Wat is een ‘Behandelingswachttijd’?
De behandelingswachttijd is de tijd die zit tussen het eerste gesprek met de psycholoog, het zg. intakegesprek, en het daadwerkelijke begin van de afgesproken behandeling.
Wanneer is er een ‘Specifieke wachttijd’?
Een specifieke wachttijd ontstaat wanneer de behandelingswachttijd voor een bepaalde diagnose bij ons langer is dan onze gemiddelde wachttijd.
Wanner is er een ‘Omzetplafond bereikt’?
Sommige zorgverzekeraars beperken onze hulp aan patiënten door een omzetplafond in te stellen, een quota of een andere beperking. Hierdoor kan het voorkomen dat we patiënten, die verzekerd zijn bij een bepaalde zorgverzekeraar, niet meer mogen helpen. Als dit gebeurt neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Statuten & regelingen

Privacy en onze praktijk

Wij waarborgen te allen tijde uw privacy en hebben een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Over uw bezoek aan onze praktijk wordt zonder uw (schriftelijke) toestemming geen informatie aan derden verstrekt. U hebt daarbij altijd het recht op inzage in de correspondentie.

Privacy beleid

Het privacybeleid van No Nonsense Praktijk voor psychologie & psychotherapie heeft betrekking op het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens in het kader van zowel de zorgverlening als de (interne) bedrijfsvoering van No Nonsense Praktijk.

De No Nonsense Praktijk voor psychologie & psychotherapie is als zorgaanbieder verwerkingsverantwoordelijke. De No Nonsense Praktijk bepaalt het doel en de middelen voor de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens. Dit document beschrijft de wijze waarop No Nonsense Praktijk als verwerkingsverantwoordelijke met (bijzondere) persoonsgegevens omgaat, zodat aan de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) wordt voldaan.

De No Nonsense Praktijk, gevestigd te Ochten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer NL 1013.67.211.B01, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe No Nonsense Praktijk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie No Nonsense Praktijk persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers aan de praktijk van No Nonsense Praktijk;
c. bezoekers van https://nononsensepraktijk.com;
d. deelnemers aan bijeenkomsten van No Nonsense Praktijk;
e. sollicitanten;
f. alle overige personen die met No Nonsense Praktijk contact opnemen of van wie No Nonsense Praktijk persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens
No Nonsense Praktijk verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van No Nonsense Praktijk zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

3. Doeleinden verwerking
No Nonsense Praktijk verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het verbeteren van de praktijkwebsite https://nononsensepraktijk.com;
d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
e. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond
No Nonsense Praktijk verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
No Nonsense Praktijk kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van No Nonsense Praktijk persoonsgegevens verwerken. No Nonsense Praktijk sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
No Nonsense Praktijk deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. No Nonsense Praktijk deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER
No Nonsense Praktijk geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt No Nonsense Praktijk ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens
No Nonsense Praktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. No Nonsense Praktijk hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement
No Nonsense Praktijk kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van No Nonsense Praktijk gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht No Nonsense Praktijk te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met No Nonsense Praktijk door een e-mailbericht te sturen naar PrivacyEmail.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop No Nonsense Praktijk persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met No Nonsense Praktijk door een e-mailbericht te sturen naar privacy@nononsensepraktijk.com. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Kwaliteitsstatuut


Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden


Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: M.H.J. Obbink. BIG-registraties: 19052133725
 • Kinder en Jeugd Psycholoog Specialist NIP
 • VGCT Supervisor
 • EMDR European Practitioner
Basisopleiding
 • Masters Orthopedagogiek
 • Opleiding GZ-Psycholoog
 • Klinisch Psycholoog
Naam praktijk: No Non Sense Praktijk voor Psychologie en Psychotherapie
 • E-mailadres: m.obbink@nononsensepraktijk.com
 • KvK nummer: 30261257
 • Website: www.nononsensepraktijk.com
 • AGB-code praktijk: 94004170
 • AGB-code persoonlijk: 94004700

2. Werkzaam in de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
 • Specialistische diagnostiek en behandeling volwassenen (18 - 88 jaar).
De praktijk heeft specifieke affiniteit met ontwikkelingsproblematiek (ADHD - Autisme), complex psychotrauma, angst en stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. De omgeving - het systeem- wordt altijd bij de behandeling betrokken.

De praktijk heeft de beschikking over de volgende behandelvormen:
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Schema therapie
 • EMDR
 • Systeemtherapie
 • MBT
 • Persoonsgerichte - client centered therapie

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):
Naam: M.H.J. Obbink BIG-registratienummer: 19052133725

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en), Collegapsychologen en -psychotherapeuten, ggz-instellingen, Zorggroep(en)
PsyZorg Rivierenland PsyZorg Rivierenland is een vereniging van en voor psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten en psychiaters werkzaam in de generalistische en specialistische GGZ in de regio Rivierenland. www.http://psyzorgrivierenland.nl/

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)): PsyZorg Rivierenland biedt zowel kortdurende generalistische psychologische zorg (BGGZ) alsmede langdurige, intensieve psychologische behandeltrajecten (SGGZ). Deze zorg is laagdrempelig, toegankelijk en dicht bij huis. De zorggroep staat garant voor kwalitatief hoogwaardige diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van milde tot matig/ernstige psychische problematiek en indien nodig voor een adequate verwijzing. Tevens staat de zorggroep garant voor verschillende vormen van geïndiceerde preventie.
Ik werk binnen dit netwerk het meest samen met de volgende praktijken:
 • Wilbrink te Dodewaard (GB-GGZ)
 • Dumoulin te Zaltbommel (GB-GGZ en S-GGZ)
 • Mous te Lienden (GB-GGZ)
 • G. van den Dikkenberg te Opheusden (S-GGZ)

De zorggroep profileert zich naar derden (cliënten, verwijzers, zorgverzekeraars en samenwerkingspartners) als het aanspreekpunt voor ggz-georiënteerde zorg in Rivierenland.
De zorggroep realiseert bovenstaande door het ontwikkelen en uitvoeren van zorgpaden, het bevorderen van deskundigheid en het komen tot samenwerkingsafspraken met andere partijen. De zorggroep stelt zich eveneens tot doel het bevorderen van spreiding en continuïteit van het aanbod aan psychologische zorg in de 1e en 2e lijn in regio Rivierenland.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
 • Mw. G. van den Broek, psychiater praktijk August te Nijmegen, BIG 99049354901. Consultatie medicatie.

Voor het afschalen naar GB-GGZ wordt gebruik gemaakt van de leden van PsyZorg Rivierenland.
Voor specifieke expertise of bij wachtlijst problematiek voor de S-GGZ wordt gebruik gemaakt van de volgende collega's binnen de Specialistische GGZ.
 • Genevieve van den Dikkenberg, BIG 590 490 739 25
 • Wouter Wouters, BIG 69032218125
 • Aafje Melenhorst, BIG 89052132125

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst): Binnen de Samenwerkingsovereenkomst Platform GGZ Ketenzorg Rivierenland zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de huisartsencooperatie in de regio, de grote GGZ-instellingen en Psyzorg Rivierenland over hoe te handelen in geval van crisis.
Hiervoor bestaat een stroomdiagram crisis situaties in de GGZ binnen en buiten kantoor tijden. Clienten worden tijdens het eerste gesprek op de hoogte gebracht van de regeling.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Ja, welke: GGZ-crisis dienst. Beschreven in Samenwerkingsovereenkomst Platform GGZ Ketenzorg Rivierenland

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ja
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: http://nononsensepraktijk.com/welkom

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden: Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no- show tarief: http://nononsensepraktijk.com/welkom

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is Intervisie, Visitatie, Bij- en nascholing, Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden, De beroepscode van mijn beroepsvereniging. Ik upload het document met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris): Een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company.'
Link naar website:
https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Ik ben als lid van de LVVP aangesloten bij de geschillencommissie: 'De Geschillencommissie Zorg in Den Haag'.
Link naar website:
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissie

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
 • GGZ Verum
⁃ van Heemstraweg 15, 6551 DL Weurt
⁃ Verum-mail
⁃ 06-83920601
 • Melenhorst Psychotherapie
⁃ Smidsstraat 10, 6662 DR Elst
⁃ Melenhorst-mail
⁃ 06-82001697

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten.

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://nononsensepraktijk.com/contact

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): Clienten kunnen zich via de website (aanmeldingsformulier) of telefonisch aanmelden. Regie behandelaar luistert antwoord apparaat af. Er wordt dan binnen enkele dagen telefonisch contact gezocht om de aanmelding door te spreken. Als client daadwerkelijk op zijn plaats is bij onze praktijk wordt de aanmelding definitief zodra de verwijsbrief van de huisarts binnen is. Client wordt dan ingeschreven en op de wachtlijst geplaatst.
Communicatie verloopt via de telefoon. Client ontvangt een bevestiging van datum en tijd intake- gesprek per post.
Intake wordt gedaan door ondergetekende (regie behandelaar). Behandeling eveneens.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid): Ja

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: MHJ Obbink
Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9405 Klinisch psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
In enkele gevallen wordt een consult bij de psychiater gevraagd.

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: MHJ Obbink
Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9405 Klinisch psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: MHJ Obbink
Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9405 Klinisch psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt: Client krijgt uitgebreid indicatie - behandelovereenkomst te lezen. Daarnaast wordt er altijd in samenspraak met de client een evaluatie-verslag opgesteld.
Het systeem van de client wordt altijd uitgenodigd op een gesprek tijdens intakeprocedure en/of adviesgesprek. Daarnaast wordt het systeem hoog of laag frequent betrokken bij de behandeling.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): Voortgangsbespreking behandelplan elke 3-6 maanden vastgelegd in decursus. Schriftelijk evaluatie-verslag na sluiten van iedere (vervolg) DBC.
Gebruik van klinische vragenlijsten en gebruik makend van ROM.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): N.v.t.

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: Er wordt mondeling elke 3-6 maanden geevalueerd. Dit wordt vastgelegd in het dossier in de decursus. Bij sluiting van een DBC wordt altijd een schriftelijke evaluatie geschreven.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Afname van de QIndex via TelePsy.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt: Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS: Ja

III. Ondertekening

Naam: MHJ Obbink Plaats: Dodewaard Datum: 28-02-2019

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld.

Klachtenregeling

Als u klachten heeft over uw behandelaar of uw behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met ons bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.
Uitgebreide informatie over hoe om te gaan met klachten over uw zorgverzekeraar of behandelaar vindt u in de LVVP clienten-folder in onze digitale bibliotheek.

Copyrights

Wij respecteren de licentierechten van auteurs en fotografen. Geciteerde teksten en gebruikt beeldmateriaal voorzien wij van bronvermelding. Foto's zonder bronvermelding zijn licentie vrij (Creative Commons CC) verkregen van Unsplash (https://unsplash.com/license), Freeimages (https://nl.freeimages.com/license) of van Pixabay (https://pixabay.com/en/service/terms/). Mocht u onverhoopt toch verkeerd geciteerd beeld- of tekstmateriaal vinden op onze website meld dit a.u.b. direct, dan kunnen wij dit zo spoedig mogelijk herstellen.

Disclaimer

Wij besteden uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle op onze website gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De No Non Sense Praktijk is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. Indien u onverhoopt op deze website toch fouten aantreft, wordt u vriendelijk verzocht dit door te geven aan onze systeembeheerder.
Deze website valt onder het recht en de regels van de Europese Unie en wordt gehost vanuit Nederland. Deze website is eigendom van en wordt onderhouden door de No Nonsense Praktijk, en alle vragen m.b.t. privacy kunt U in eerste instantie richten aan ons. U kunt hier contact met ons opnemen.

Introductie

Elke privacy gevoelige informatie die getoond wordt op het publieke gedeelte van deze site, kan op schriftelijke verzoek gericht aan het onderstaand adres worden verwijderd. Houd u er rekening mee dat een kleine administratieve bijdrage gevraagd kan worden.

SSL beveiligde website & email

Wij gebruiken een SSL-beveiligde email server waardoor onze email is beveiligd met een Extended Validation SSL-certificaat.

Verzameling van data

Deze website verzamelt data in overeenstemming met het Europese recht. Deze website verzameld ook logs, inclusief IP adressen, maar geen persoonsgebonden data van bezoekers. De server logs worden gebruikt bij het opsporen van technische problemen binnen de site en zijn wettelijk toegankelijk voor de politie en andere gerechtelijke autoriteiten in Nederland.

Cookies & Sessies

Deze website maakt, net als de meeste andere websites op het internet, gebruik van cookies om gegevens te bewaren. Deze gegevens bevatten o.a. informatie over het type browser of de taalinstellingen van een browser. Persoonlijke informatie die opgeslagen kan worden in een cookie is alleen beschikbaar voor een periode die u zelf aangeeft. Het is mogelijk uw eigen internetbrowser zo te configureren dat het aanmaken van cookies voorkomen wordt. U leest er hier meer over.

Informatie aan derden

Wij verzamelen geen bezoekers-informatie anders dan de eerder genoemde functionele cookies, en kunnen dus geen bezoekers-data verstrekken aan derden.

Betaalsystemen

Wij maken geen gebruik van on-site betaalsystemen. Behandelingen in onze praktijk worden off-site financieel afgehandeld via het DBC systeem.

Server hosting

Onze hostingpartner is wettelijk verplicht om informatie te verschaffen over het binnenkomende en uitgaande verkeer van onze website aan de bevoegde autoriteiten van computer gebruik in Nederland.

Bezwaren

Heeft u informatie nodig of bent u overtuigd dat er een fout is gemaakt in deze privacy verklaring, dat kunt u hier contact met ons opnemen.

Een selectie van onze zorgverzekeraars

Stacks Image 1380
Menzis
Stacks Image 1387
OHRA
Stacks Image 1394
VGZ
Stacks Image 1401
AZIVO
Stacks Image 1408
Unive
Stacks Image 1415
UMC Zorgverzekering
Stacks Image 1422
ONVZ Zorgverzekeraar
Stacks Image 1429
ASR Verzekeringen
Stacks Image 1436
Zorg & Zekerheid
Stacks Image 1443
ENO
Stacks Image 1450
IZZ Zorgverzekeraar
Stacks Image 1457
AnderZorg
Stacks Image 1464
Aevitae De Goudse
Stacks Image 1471
FBTO
Stacks Image 1478
Interpolis
Stacks Image 1485
AGIS
Stacks Image 1492
Avero Achmea
Stacks Image 1499
Turien & Co
Stacks Image 1506
Aevitae Verzekeringen
Stacks Image 1513
ProLife Zorgverzekeringen
Stacks Image 1520
Delta Lloyd
Stacks Image 1527
CZ Verzekeringen
Stacks Image 1534
Staat uw zorgverzekeraar er nu niet bij? Informeer gerust even.
Stacks Image 1616
Stacks Image 1611
Stacks Image 1606
Stacks Image 1599
Stacks Image 1594
Emotionally Focused Therapy (EFT)

Onze website maakt gebruik van eenvoudige cookies om gegevens te bewaren. Wij verstrekken nooit gegevens aan derden en maken geen gebruik van Google Analytics of vergelijkbare diensten. Lees hier meer over ons cookiebeleid en hier hoe U cookies kunt verwijderen van uw PC.