Logo psycholoog No Non Sense praktijk Ochten

No Non Sense

Praktijk voor Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

De No Non Sense Praktijk verzorgt behandelingen in de Specialistische GGZ (gezondheidszorg). De huisarts zal u doorverwijzen naar de gespecialiseerde GGZ als de problemen ernstig, complex en/of risicovol zijn.
Als u, volgens de huisarts, niet in aanmerking komt voor gespecialiseerde GGZ dan wordt u doorverwezen naar de generalistische basis GGZ. In dit laatste geval kunt u niet terecht bij onze praktijk.

Tarieven en vergoedingen

Het Zorg Prestatie Model (ZPM) regelt wat de zorg mag kosten en hoe deze in rekening moet worden gebracht. Uw behandeling in onze praktijk bestaat uit verschillende onderdelen. Diagnostiek, behandeling en intercollegiale consultatie. In het ZPM heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. Deze zorgprestaties staan op de rekening die wij naar de zorgverzekeraar sturen. Zo is duidelijk voor welke zorg wordt betaald.

De duur van het consult bepaald het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Wij werken volgens dit laatste principe. Planning is realisatie. Heeft u op een dag meerdere keren contact met ons van de e-mail of chat dan kan dit als 1 consult op de rekening staan.

Eigen risico

De geestelijke gezondheidszorg wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Houd er daarom rekening mee dat eerst u minimale eigen risico van €385 wordt aangesproken. Hebt u gekozen voor een hoger eigen risico en minder premiebetaling dan kan dit bedrag hoger uitvallen.

No show tarief

Bij verhindering dient u zich minstens 24 uur van te voren af te melden. Een voicemail of email is ook geldig. Er geldt een no-show tarief van €75 voor het niet verschijnen op gemaakte afspraken zonder tijdige afmelding. Dit bedrag wordt niet door de verzekeraar vergoed.

Relatie- en gezinstherapie

Relatie- en gezinstherapie worden in de basis niet vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten zijn dan voor eigen rekening. Wanneer relatie- en/of gezinstherapie nodig is i.v.m. uw individuele behandeling dan wordt dit wel vergoed door de zorgverzekeraar.
De kosten van niet-verzekerde relatie- en gezinstherapie bedragen per sessie van 90 min € 263,64 (NZa OZP-tarief).

Niet vergoede zorg

Voor niet vergoede zorg of zorg zonder verwijzing van de huisarts wordt een tarief van €131,82 euro per sessie gehanteerd (NZa OZP-tarief). Een sessie bestaat altijd uit 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd.

Supervisie VGCT

De kosten per individuele sessie bedragen €120 per uur. Een sessie bestaat uit 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd.

Begeleide intervisie VGCT

De kosten bedragen €160 per uur. Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal aanwezige supervisanten (min 4 - max 8)

Geheimhouding van uw gegevens

De vrijgevestigde psychotherapeut/klinisch (neuro)psycholoog is vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht om gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn (DBC, cliëntdossier en dergelijke) en moet u volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) over die registratie informeren. Als u die registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig hierover eerst met uw behandelaar te overleggen. In geval u er principieel bezwaar tegen heeft dat uw zorgverzekeraar uw behandeldiagnose via de declaratie onder ogen krijgt, kunt u daartegen bezwaar maken bij uw behandelaar. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor een formulier ontwikkeld.

Diagnoses

De behandeling van de volgende diagnoses wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar en dient u daarom zelf te betalen.
 • Aanpassingsstoornissen
 • Alle zg. 'V-codes'. Hieronder vallen o.a. partner-relatie problemen, werk-gerelateerde problemen en ouder-kind interactie problemen.

Omzetplafonds

Met ingang van 2012 gelden bij de meeste zorgverzekeraars zogenaamde ‘omzetplafonds’. Dit kan betekenen dat u bij aanmelding te horen krijgt dat het beschikbare budget van uw zorgverzekeraar reeds is verbruikt door de No Non Sense Praktijk. Wij zijn dan genoodzaakt om u door te verwijzen omdat u van uw zorgverzekeraar geen zorg meer mag afnemen bij ons.

Informeren

Net als burgers hebben patiënten bepaalde rechten en plichten. Deze dragen bij aan de kwaliteit, het vertrouwen en de veiligheid in de zorg. Alleen door waarborging van de rechten van de patiënt en arts kan er een goede vertrouwensband worden opgebouwd, wat het verloop van de behandeling kan bevorderen. De Zorgwijzer informeert U over uw rechten en plichten (https://www.zorgwijzer.nl/faq/patientenrechten).

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

In een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving verzamelt u op een veilige manier informatie over uw eigen gezondheid. Deze informatie wordt beschikbaar gesteld middels ons elektronisch patiëntendossier (EPD). U houdt zelf de regie over uw gezondheidsgegevens en met welke andere zorgverleners u dit wilt delen.

Het programmabureau VG VIPP heeft speciaal voor cliënten een flyer ontwikkeld over deze persoonlijke gezondheidsomgeving. Klik hier om deze flyer to downloaden.

Klachten

Uitgebreide informatie over hoe om te gaan met klachten over uw zorgverzekeraar of behandelaar vindt u in de LVVP clientenfolder in onze digitale bibliotheek.

Zorgvisie

No Non Sense Praktijk staat voor laagdrempelige specialistische GGZ. Vanwege ons specialistische karakter hebben wij een regionale functie. Wij bieden multi-disciplinaire zorg door samenwerking met andere disciplines zoals o.a. huisarts, fysiotherapeut, ambulant begeleiders, vaktherapeuten en psychiater. Wij vinden een goede samenwerking met andere GGZ instellingen en vrijgevestigde collega’s in de buurt erg belangrijk en investeren in het optimaliseren van deze samenwerking.
Wij bieden iedere client zorg op maat. Wij geloven niet in standaard zorgpaden of aanbodgerichte zorg maar zullen samen met u kijken welke behandeling het meest passend is. Shared decision making, evidence based behandelen en GGZ richtlijnen zijn leiding gevend maar we durven ook verder te kijken als alle hulpverlening niet werkt. We zijn er ook van overtuigd dat niet iedere methode bij iedereen helpend of effectief is, daarom kunt u kiezen uit een ruim behandelaanbod en zijn we gewend om diverse behandelmethoden te combineren - eclectisch werken.

Het doel van de behandeling is zo mogelijk vermindering van de klachten en toename van welbevinden - kwaliteit van leven. Wij hebben niet alleen oog voor vermindering van de klachten maar nemen ook die factoren die van belang zijn voor psychische gezond en welbevinden mee. U moet dan denken aan autonomie, verbondenheid met belangrijke anderen en zingeving.

Wij geloven dat psychische klachten nooit op zichzelf staan en zijn oorsprong en/of weerslag hebben binnen de context van iemands leven. Vanuit deze visie zullen we altijd, uiteraard met uw toestemming, uw directe systeem bij de behandeling betrekken.

“Naast specifieke behandeltechnieken staat de therapeutische relatie altijd centraal. Actieve betrokkenheid, transparantie, geduld, nieuwsgierigheid en ‘geen oordeel maar vertrouwen’ staan centraal in de mogelijkheden van u, als client”


We behandelen zo kort mogelijk maar nemen de tijd om complexe problemen de aandacht en tijd te geven die nodig zijn om tot herstel te komen. Naast onze professionele houding en betrokkenheid vraagt dit van u inzet, moed en doorzettingsvermogen om het proces van psycho-therapie aan te gaan. Veranderen gaat nooit vanzelf, vaak is er een crisis nodig om tot volgende stappen te komen en groeien doet zeer.

Naast toenemend inzicht is het veranderen van ingesleten gedragspatronen essentieel. Het vraagt dus ook veel bewuste inzet en oefening. Wij hopen dat u deze uitdaging samen met ons durft aan te gaan.
Vanwege onze vrijgevestigde setting hebben we regelmatig intervisie en supervisie om scherp te blijven tijdens de behandeling en om blinde vlekken te voorkomen.

Bij No Non Sense behandelen we het liefst in direct contact, maar beeldbellen via een beveiligde verbinding is ook mogelijk. Daar waar e-health de behandeling kan ondersteunen wordt dit ingezet, we maken gebruik van goedgekeurde en beveiligde verbindingen.

Echte verbinding
No Non Sense gelooft in de kracht van verbinding; met jezelf, tussen cliënt en omgeving, tussen cliënt en behandelaar, tussen collega's en tussen netwerkleden. Belangrijkste uitgangspunt voor duurzame verbindingen is wat ons betreft echtheid; eerlijkheid en openheid waarbij confrontatie hand in hand gaat met compassie, humor en speelsheid. 

Werkwijze
De intake procedure bestaat uit 3- 6 gesprekken, een psychologisch onderzoek en een gesprek met iemand uit uw sociale netwerk, meestal een partner, ouder, broer, zus of vriend(in) en eventueel overleg met uw eerdere behandelaar . Uiteraard bent u bij dit gesprek ook aanwezig.
Van deze informatie wordt een verslag gemaakt en daaraan gekoppeld wordt een behandelplan opgesteld. Dit heet een indicatie- behandelovereenkomst.
Voor het uitvoeren van geneeskundige behandelingen moet u toestemming geven (art. 7:450 BW/WGBO). Dit kan alleen als u goed geïnformeerd wordt; daarom is in de WGBO de informatieplicht voor de hulpverlener opgenomen (art. 7:448 BW/WGBO). Deze informatieplicht en het toestemmingsvereiste worden ook wel informed consent genoemd.
Wij zullen informeren over de verschillende mogelijkheden van behandeling en de gevolgen en risico’s van behandelen versus niet behandelen. Samen wordt er dan een beslissing genomen. Nadat er een akkoord is bereikt over het behandelplan kan de behandeling starten. Dit is doorgaans binnen 2- 3 weken. De cliënt is bij ons zijn eigen expert en voert zoveel mogelijk zelf de regie over de behandeling.

Kwaliteit
Om kwaliteit van zorg te kunnen meten, inzichtelijk te kunnen maken en om onze zorg te kunnen vergelijken met collega’s maken we gebruik van vragenlijsten die we met enige regelmaat afnemen. Met uw toestemming zullen wij deze gegevens anoniem delen met Akwa-GGZ die vervolgens onze praktijk landelijk kan vergelijken met andere partijen.

Akwa GGZ - Alliante Kwaliteit in de GGZ.

Privacy
Uw privacy is voor ons heel erg belangrijk. De vertrouwensrelatie met de therapeut heeft de hoogste prioriteit. Wij zullen daarom nooit zonder uw toestemming informatie delen met derden.
Er geldt wettelijk gezien een uitzondering en dat is als u voor u zelf en/of voor de ander een gevaar vormt. Dan zijn wij verplicht om te handelen. Wij zullen dat altijd communiceren en nooit achter uw rug om doen.

Diagnostiek

De No Non Sense Praktijk is een praktijk voor specialistische GGZ. Wij zijn gespecialiseerd in psychologische diagnostiek en behandeling van volwassenen.
Bij het intake-gesprek wordt gebruik gemaakt van psychologisch onderzoek d.m.v. online vragenlijsten van Embloom. Als het nodig is om nader psychologisch onderzoek te doen dan zijn er een aantal mogelijkheden die wij t.z.t. met u bespreken.
Wij maken alleen gebruik van testmateriaal dat is goedgekeurd door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).


Hoe kunnnen wij helpen?

U kunt bij onze praktijk terecht als u matige tot ernstige problemen ervaart op het gebied van:

Angsten. U kunt last hebben van een specifieke fobie, een sociale fobie of bijvoorbeeld een gegeneraliseerde angststoornis. Bij dat laatste piekert u veel en heeft u last van rampscenario's die zich in uw hoofd afspelen.
Stemming. U kunt last hebben van een sombere stemming of juist wisselende stemmingen waar u onvoldoende greep op krijgt.
Negatief zelfbeeld. Als mensen zich aanmelden met deze problematiek hebben ze vaak last van een negatief zelfbeeld waardoor ze zich ook vaak somber voelen en contact met anderen vaak niet soepel verloopt.
Post traumatische stress. U hebt last van herbelevingen, probeert zaken die doen denken aan de nare gebeurtenis te vermijden en er is sprake van verhoogde prikkelbaarheid.
Complexe posttraumatische stress. Het verschil met de gewone PTSS heeft veelal te maken met de duur, de ernst en de leeftijd waarop het trauma zich heeft afgespeeld. Doordat deze trauma's langer hebben geduurd en vaak ernstiger zijn houden mensen hier meer problemen aan over. Er is vaak sprake van weinig zelfvertrouwen en wantrouwen in andere mensen.
Eetproblemen, denk bijvoorbeeld aan anorexia nervosa en boulimia nervosa.
Contacten met andere mensen. U raakt raakt vaak in conflict of vindt het juist moeilijk om contact te maken.
Specifieke problemen zoals autisme of ADHD

Twijfelt U of wij iets voor u kunnen betekenen? neem gerust contact met ons op.

Informatie voor verwijzers

De huisarts, medische specialist, arbo-arts en het kernteam van uw gemeente zijn bevoegd om te verwijzen naar onze praktijk. Het is belangrijk om te weten dat wij alleen specialistische GGZ voor volwassenen bieden.

Wij maken u er ook op attent dat zorgverzekeraars hebben bepaald dat verwijsbrieven aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Meer informatie hierover leest u in de LVVP folder voor verwijzers, die u kunt downloaden op onze download-pagina.

drs. Marion Obbink

De "No Non Sense" Praktijk is een praktijk voor specialistische GGZ. Wij zijn gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van volwassen clienten met complexe problematiek.

Registraties & specialisaties


 • Klinisch Psycholoog BIG (FGzP) register nr. 190.52.133.725
 • Registerpsycholoog NIP/ Gezondheidszorg
 • Supervisor VCGt
 • EMDR European Practitioner

Aangesloten beroepsverenigingen


 • Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP)

Lidmaatschap specialistische verenigingen


 • Vereniging voor Gedragstherapie & Cognitieve Therapie (VGCt)
 • Vereniging EMDR Nederland
 • Vereniging EFT Nederland
Alt image
Stacks Image 31931

Supervisie en leertherapie voor cognitief gedragstherapeuten in opleiding

Supervisie is vakgerichte persoonlijke begeleiding, gericht op de ontwikkeling van het professioneel functioneren van de supervisant, door
(a) het methodisch analyseren en evalueren van de door hem verrichte werkzaamheden op het terrein waarop de supervisie betrekking heeft en
(b) de reflectie op het professioneel functioneren van de supervisant en de ontwikkeling daarvan.


Supervisie sessies


 • Individuele supervisiesessies duren 45 minuten. Als er 60 minuten individuele supervisie wordt gegeven, mogen de kwartiertjes niet bij elkaar worden opgeteld aan het eind van de supervisieperiode.
 • Groepssupervisie mag gevolgd worden met maximaal drie supervisanten: groepssupervisiesessies met twee supervisanten duren 60 minuten, groepssupervisiesessies met drie supervisanten duren 90 minuten.
 • Dubbele supervisiesessies moeten een aaneengesloten contacttijd hebben van twee keer de hierboven genoemde contacttijd voor individuele supervisie of groepssupervisie. Het is niet toegestaan meer dan twee supervisiesessies aaneengesloten te volgen.
 • Supervisie via videochat is ook mogelijk. Voorwaarde is dat het een videoverbinding is, zodat de supervisant en de supervisor elkaar kunnen zien en horen. 
 • In totaal volgen supervisanten 75 tot 100 supervisiesessies waarin 200 therapiesessies zijn gesuperviseerd. Supervisie- en leertherapiesessies zijn samen 125 sessies.
 • Gesuperviseerde therapiesessies zijn de therapiesessies die de supervisant tijdens de supervisiesessies met zijn supervisor heeft besproken.

Supervisie periode


 • Een supervisieperiode beslaat 10 tot 20 sessies.
 • De supervisant volgt de totale supervisie bij minimaal twee supervisoren. Bij elke supervisor moet minimaal één supervisieperiode worden gevolgd. 
 • De supervisant mag geen supervisie en leertherapie volgen bij dezelfde supervisor.
 • De supervisie mag starten na afronding van de eerste dertig contacturen van de basiscursus. Tijdens het tweede deel van de basiscursus van zeventig contacturen mogen maximaal 25 supervisiesessies worden gevolgd.
 • Supervisie vindt plaats in een frequentie van één keer per week tot één keer per maand.

Gebruik
dit formulier voor meer informatie over VGCt supervisie via onze praktijk.
Stacks Image 32270
Jul
15
We hebben een aanmeldstop.
Stacks Image 31938
Gedragstherapie
Stacks Image 31941
EFT
Stacks Image 31944
Systeemtherapie
Stacks Image 31947
EMDR
Stacks Image 31950
Schematherapie
Stacks Image 31953
MBT

Contracten met Zorgverzekeraars

De praktijk heeft contracten afgesloten met onderstaande zorgverzekeraars.
Stacks Image 31704
Stacks Image 31706
Stacks Image 31708
Stacks Image 31710
Stacks Image 31712
Emotionally Focused Therapy (EFT)

Onze website maakt gebruik van eenvoudige cookies om gegevens te bewaren. Wij verstrekken nooit gegevens aan derden en maken geen gebruik van Google Analytics of vergelijkbare diensten. Lees hier meer over ons cookiebeleid en hier hoe U cookies kunt verwijderen van uw PC.