Welkom | No Non Sense Praktijk
Logo psychology private practise

No Nonsense

Praktijk voor Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg

De No Non Sense Praktijk is een praktijk voor specialistische GGZ. Wij zijn gespecialiseerd in psychologische diagnostiek en behandeling van jongeren en volwassenen. 

Welkom

Specialistische psychologische zorg en psycho-therapie is bedoeld voor 'matige tot ernstige, complexe problematiek of steeds terugkerende problematiek die niet afdoende behandeld kan worden binnen de generalistische basis GGZ.

Behandelingen

Hoewel we altijd proberen om zo kort en efficient mogelijk te werken blijken behandelingen in de specialistische GGZ veelal langer te duren. Het doel van de behandeling is inzicht krijgen in het ontstaan van de klachten en de manier waarop deze worden onderhouden. Deze combinatie (inzicht krijgen in de ontstaansgeschiedenis van de klachten & coping om in het hier en nu anders met de klachten om te gaan) blijkt effectief.
Ons doel is altijd om de klachten te verminderen en daar waar mogelijk te laten verdwijnen. Als dit niet mogelijk is wordt samen gekeken hoe er anders met de klachten kan worden omgegaan zodat beperkingen verminderen en de kwaliteit van leven toeneemt.

Uw eigen inzet tijdens de behandeling is mede bepalend voor het eindresultaat.

In het begin zijn er wekelijkse sessies, later wordt dit, in overleg, afgebouwd naar 1 sessie per twee of drie weken.

Verbinding & zelf-regie

Klachten ontstaan veelal als mensen de verbinding met zichzelf en/of belangrijke anderen verliezen.
Tijdens de behandeling wordt altijd gekeken naar de client als individu. Wat zijn de wensen en verlangens? Wat zijn de talenten? Wat zijn de kwetsbaarheden die om zorgzame aandacht vragen?
Zelf-compassie is hierbij een sleutelwoord om te komen tot een vorm van zelf-regie, die leidt tot vermindering of zelfs verdwijnen van klachten.
Wij hebben, naast verbinding met jezelf, ook altijd aandacht voor herstel en/of verbetering van contact met belangrijke anderen. Wij vinden dat veilige en warme contacten klachten kunnen voorkomen en zelfs kunnen verminderen en/of verzachten.

Specialisaties

De praktijk is bijzonder geïnteresseerd in psychotrauma, angststoornissen, emotie-regulatieproblemen, persoonlijkheidsproblematiek, eetstoornissen, zelfbeeld-problematiek en ontwikkelings-problematiek (o.a. autisme en AD(H)D). Wij hebben hiervoor speciale opleidingen gevolgd. Er wordt gewerkt volgens de multidisciplinaire richtlijnen GGZ en de laatste inzichten op het gebied van diagnostiek en behandeling. Er wordt nauw samengewerkt met vrijgevestigde collega’s en andere GGZ instelling.

Vergoedingen en uw zorgverzekeraar

De No Non Sense Praktijk verzorgt behandelingen in de Specialistische GGZ (gezondheidszorg).
De huisarts zal u doorverwijzen naar de gespecialiseerde GGZ als de problemen ernstig, complex en/of risicovol zijn.

Als u, volgens de huisarts, niet in aanmerking komt voor gespecialiseerde GGZ dan wordt u doorverwezen naar de generalistische basis GGZ. In dit laatste geval kunt u niet terecht bij onze praktijk.

Wettelijk verplicht eigen risico

In 2018 bedraagt het wettelijk vastgesteld en verplicht eigen risico €385 per jaar. Dit wordt door uw zorgverzekeraar in mindering gebracht op uw vergoedingen. Dit geldt niet voor kinderen & jongeren tot 18 jaar. De behandeling van kinderen & jongeren tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet.

Vergoeding Jeugd GGZ

Vergoeding van de Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (Jeugd GGZ) valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente waar u woont, volgens het postcode-beginsel. Wij hebben vanaf 2018 geen contracten meer met gemeenten, maar kunnen kinderen en jeugdigen tot 18 jaar wel behandelen, mits u zelf de rekening volledig betaald.

Vergoedingsstelsel

In de specialistische GGZ wordt gebruik gemaakt van de DBC-systematiek. Vanaf uw aanmelding wordt zowel de directe tijd -tijd waarbij een cliënt rechtstreeks contact heeft met een hulpverlener- als de indirecte tijd -tijd waarbij een hulpverlener bezig is met activiteiten voor de cliënt zonder dat deze daarbij aanwezig is- in de DBC geregistreerd. Op het moment dat een aanmelding schriftelijk bij ons binnenkomt wordt de aanmelding verwerkt en wordt de DBC geopend. Na afsluiting van de behandeling of na een looptijd van maximaal één jaar wordt een DBC administratief afgesloten en in rekening gebracht aan de zorgverzekeraar van de cliënt.

Geheimhouding van uw gegevens

De vrijgevestigde psychotherapeut/klinisch (neuro)psycholoog is vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht om gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn (DBC, cliëntdossier en dergelijke) en moet u volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) over die registratie informeren. Als u die registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig hierover eerst met uw behandelaar te overleggen. In geval u er principieel bezwaar tegen heeft dat uw zorgverzekeraar uw behandeldiagnose via de declaratie onder ogen krijgt, kunt u daartegen bezwaar maken bij uw behandelaar. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor een formulier ontwikkeld.

Omzetplafonds

Met ingang van 2012 gelden bij de meeste zorgverzekeraars zogenaamde ‘omzetplafonds’. Dit kan betekenen dat u bij aanmelding te horen krijgt dat het beschikbare budget van uw zorgverzekeraar reeds is verbruikt door de No Non Sense Praktijk. Wij zijn dan genoodzaakt om u door te verwijzen omdat u van uw zorgverzekeraar geen zorg meer mag afnemen bij ons.

Diagnoses

De volgende diagnoses worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar en dient u daarom zelf te betalen.
  • Aanpassingsstoornissen
  • Alle zg. 'V-codes'. Hieronder vallen o.a. partner-relatie problemen, werk-gerelateerde problemen en ouder-kind interactie problemen.

Uurtarief onverzekerde zorg

Het uurtarief voor directe en indirect tijd bedraagt €95 per uur.

No show

Als u een afspraak niet afzegt of te laat afzegt (minder dan 24 uur), komen de kosten van deze behandeling geheel voor uw rekening (no show). Deze kosten bedragen €75 en dienen voor aanvang van de eerstvolgende behandeling te worden betaald.

Informeren

Net als burgers hebben patiënten bepaalde rechten en plichten. Deze dragen bij aan de kwaliteit, het vertrouwen en de veiligheid in de zorg. Alleen door waarborging van de rechten van de patiënt en arts kan er een goede vertrouwensband worden opgebouwd, wat het verloop van de behandeling kan bevorderen. De Zorgwijzer informeert U over uw rechten en plichten (https://www.zorgwijzer.nl/faq/patientenrechten).

Klachten

Uitgebreide informatie over hoe om te gaan met klachten over uw zorgverzekeraar of behandelaar vindt u in de LVVP clientenfolder in onze digitale bibliotheek.

Een selectie van onze zorgverzekeraars

Stacks Image 616
Menzis
Stacks Image 643
Delta Lloyd
Stacks Image 640
CZ
Stacks Image 646
OHRA
Stacks Image 652
VGZ
Stacks Image 637
AZIVO
Stacks Image 649
Unive
Stacks Image 661
UMC
Stacks Image 664
ONVZ
Stacks Image 671
ENO
Stacks Image 667
ASR
Stacks Image 655
Zorg & Zekerheid
Stacks Image 19419
IZZ
Stacks Image 634
AnderZorg
Stacks Image 658
Aevitae De Goudse
Stacks Image 19431
AGIS
Stacks Image 19434
FBTO
Stacks Image 19437
Interpolis
Stacks Image 19440
Avero
Stacks Image 19443
Turien & Co Assuradeuren
Stacks Image 19446
Aevitae Verzekeringen
Stacks Image 19449
ProLife Zorgverzekeringen

Onze website maakt gebruik van eenvoudige cookies om gegevens te bewaren. Wij verstrekken nooit gegevens aan derden en maken geen gebruik van Google Analytics of vergelijkbare diensten. Lees hier meer over ons cookiebeleid en hier hoe U cookies kunt verwijderen van uw PC.